Leersteuncentrum

Wat is een leersteuncentrum?

 Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen buitengewoon onderwijs, scholen gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs, pedagogische begeleidingsdiensten en centra voor leerlingbegeleiding (CLB).

Hoe werkt het leersteuncentrum?

  • Indien uw kind een zorgvraag heeft, bespreekt u dit met de school en het CLB.
  • De school en het CLB bekijken of er voldoende ondersteuning mogelijk is binnen de school.
  • Soms heeft uw kind meer nodig dan de ondersteuning die de school kan geven. De school kan dan in samenspraak met het CLB en jullie als ouders een ondersteuningsvraag stellen aan het leersteuncentrum: Plus².
  • Eens uw zoon/dochter is aangemeld overleggen we minstens drie keer per jaar over de ondersteuning: jullie als ouders, jullie zoon/dochter (indien mogelijk), de school en de leerondersteuner zijn daarbij aanwezig. Samen bekijken we waaraan gewerkt zal worden.
  • De frequentie, intensiteit en duur van de ondersteuning is flexibel. Afhankelijk van de nood kan een ondersteuning kortstondig of langdurig zijn. We plannen de ondersteuning zolang als nodig en niet langer dan noodzakelijk.  We focussen op wat werkt.
  • Ondersteuning kan leerkrachtgericht, leerlinggericht en/of teamgericht zijn en beoogt een positief effect op de klasvloer.

Onze school is aangesloten bij het leersteuncentrum Plus²
Meer info via deze link: Leersteuncentrum Plus²