CLB

Waarvoor kan u het CLB contacteren?

Onze school werkt samen met  het Vrij CLB Waas en Dender www.vclbwaasdender.be

De contactgegevens:

VCLB Waas en Dender, vestiging Lokeren
Grote Kaai 7 – 9
9160 Lokeren

Tel: 03/316 20 40

Onthaalmedewerker voor 1ste en 2de kleuter: Elke Pieters (epieters@vclbwaasdender.be) 

Onthaalmedewerker voor 3de kleuter tot en met 6e leerjaar: Eric De Bont (edbont@vclbwaasdender.be)

 

Indien een begeleidingstraject wordt opgezet, dan kunnen ook andere CLB-medewerkers je helpen.

  1. Wat doet het CLB?

Naar leerlingen en ouder(s) heeft het CLB twee opdrachten. Een deel is een verplichte opdracht van de CLB’s, een ander deel is op vraag van jullie.

Wij werken samen met de school, maar zijn een onafhankelijke dienst met beroepsgeheim.

Het verplicht aanbod :

  1. Het CLB staat in voor het uitvoeren van het ‘medisch onderzoek’ op gezette tijdstippen. Deze systematische contactmomenten staan gepland in eerste kleuter, eerste leerjaar, vierde leerjaar en zesde leerjaar. Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal je een brief krijgen met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen. Voor het onderzoek in het eerste kleuter nodigen we de ouders vriendelijk uit om mee te komen met hun kind.
  2. Binnen het verplicht aanbod heeft het CLB ook een opdracht in de opvolging van de leerplicht (spijbelen): elke leerling die 5 halve dagen onwettig afwezig is, wordt door de school besproken met het CLB. In overleg wordt bekeken hoe school en CLB samen de nodige zorgen kunnen bieden.
  • Tot slot heeft het CLB een opdracht in het nemen van maatregelen in het geval van besmettelijke ziekten. We vragen om volgende besmettelijke ziekten bij uw zoon of dochter te melden aan school: kroep (difterie), kinkhoest, roodvonk (scarlatina), geelzucht (hepatitis), hersenvliesontsteking (meningitis), kinderverlamming (polio), , tuberculose, schurft, bof, mazelen, rode hond (rubella), windpokken, impetigo(krentenbaard),  schimmelinfecties van de huid, ernstige gevallen van buikgriep, buiktyfus, HIV-infectie en Covid-19.

Zowel de medische onderzoeken, de activiteiten in verband met de opvolging van de leerplicht en de maatregelen in geval van besmettelijke ziekten kunnen in principe niet door de leerling of zijn ouder(s) worden geweigerd.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van een onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. Dit verzet dient schriftelijk te gebeuren. Dan kan het onderzoek door een andere arts worden uitgevoerd. De procedure is terug te vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen.

 

Op vraag van ouders en leerlingen:

Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen met een hulpvraag en biedt antwoorden bij volgende problemen:

  • Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige leerproblemen,…
  • Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,…
  • Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit,…
  • Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld,…

Een CLB-medewerker zal samen met jou de bekijken welke hulpvraag er precies is en dan bekijken welke stappen er verder gezet kunnen worden (vb. gesprek(ken), een onderzoek, een overleg op school, enz.

 

  1. Hoe werkt het CLB?

Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel ouder(s), leerlingen als de school kunnen het CLB om hulp vragen. Elke school wordt door één CLB begeleid. Als leerling of ouder kan je je CLB dus niet vrij kiezen.

Het CLB respecteert de rechten van elke minderjarige in de jeugdhulp en de privacywetgeving. CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim, wat betekent dat er in vertrouwen kan gesproken worden en dat informatie niet zomaar doorgegeven wordt zonder dat dat werd afgesproken.

Het CLB heeft regelmatig overleg op school, hetzij via een multidisciplinair overleg met de directie en/of de (zorg)leerkracht. Bij een hulpvraag voor een welbepaalde leerling kunnen ouders (en eventueel leerling) aansluiten bij dit overleg.

Het CLB werkt met informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is (bv. leerlingenvolgsysteem, schooldossier…), net zoals de school belangrijke informatie over de leerlingen in begeleiding bij het CLB bevraagt. Ouders kunnen aangeven welke informatie wel of niet mag uitgewisseld worden.  School en CLB  houden bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de regels inzake het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

  1. Een multidisciplinair CLB-dossier

Het multidisciplinair dossier van jou als leerling bevat alle relevante sociale, psychologische en medische gegevens die over jou op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, wordt dit dossier doorgestuurd naar het nieuwe begeleidende CLB. Er wordt hierbij een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd. Tijdens deze periode kan je als ouder of als bekwame leerling (ouder dan twaalf jaar) verzet aantekenen tegen het doorgeven van de niet-verplichte sociale en psychologische  gegevens. Je kan geen verzet aantekenen tegen de overdracht van de volgende (verplichte) gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van leerplichtbegeleiding, algemene en gerichte consulten en de nazorg hiervan en tot slot, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag en een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs . Het verzet moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Dhr. Johan Van Acker, directeur van het VCLB Waas en Dender. Contactgegevens via www.vclbwaasdender.be

Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact (en tot 15 jaar na het laatste contact voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs).

Graag zetten wij in op een aangename en vlotte samenwerking. Bij vragen mag u steeds de onthaalmedewerker contacteren.