Inschrijven

Wenst u uw kind(eren) in te schrijven in GBS De Wonderboom? Dan maken wij graag tijd om u rond te leiden in onze school en een woordje uitleg te geven over onze werking.

Indien u dat wenst kan u vooraf een afspraak maken op 052/46.17.01 of directie@gbswaasmunster.be of beter nog: gebruik ons contactformulier

Wat dient u mee te brengen bij een inschrijving?
Een officieel document waarop het rijksregisternummer wordt vermeld zoals : de ISI-kaart, de identiteitskaart van het kind (kids-ID), het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of de reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders : het schoolreglement, een afsprakennota en het pedagogisch project van de school.  Tevens ontvangen de ouders volgende formulieren: kennisneming en akkoord van het schoolreglement, het pedagogisch project en de afsprakennota,  keuzeformulier godsdienst – zedenleer, toelating publicatie foto’s en de medische fiche.  Deze documenten dienen door de ouder(s) ingevuld en ondertekend te worden om de inschrijving te vervolledigen.

Wanneer kan uw kind instappen?
Kleuters kunnen pas instappen vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.:

– de eerste schooldag na de zomervakantie
– de eerste schooldag na de herfstvakantie
– de eerste schooldag na de kerstvakantie
– de eerste schooldag van februari
– de eerste schooldag na de krokusvakantie
– de eerste schooldag na de paasvakantie
– na de Hemelvaart vakantie

De inschrijvingen voor de peuters starten steeds vanaf 1 september tot 15 september voor kinderen van personeelsleden en broertjes/zusjes van leerlingen.  Vanaf 1 oktober kunnen alle andere instappertjes inschrijven.

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.

Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs  De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.